Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Het Kinderkabinet Kinderopvang Paterswolde

Artikel 1. Begripsbepaling
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: Werkdag: Alle dagen van de week m.u.v. zaterdag en zondag, erkende feestdagen en 2 nader te bepalen dagen door de directie die niet geruild of ingehaald kunnen worden. Deze dagen worden minimaal 2 maanden van te voren aangegeven.
Dag: Een werkdag van maximaal 11 uur Kinderdagverblijf: Voorziening waar kinderen van 6 weken tot 4 jaar gedurende het gehele jaar alle werkdagen van de week tussen 07:00 en 18:00 uur kunnen worden opgevangen.
Kindplaats: De plaatsingscapaciteit die nodig is om een kind alle werkdagen van de week op het kinderdagverblijf op te vangen.
52 weken Dagopvang: Opvang van kinderen van 6 weken tot 4 jaar gedurende 1 tot 5 dagen per week gedurende alle weken van het jaar, dus inclusief de 11 vastgestelde schoolvakanties. (afname mogelijk in hele en/of halve dagen)
49 weken Dagopvang: Opvang van kinderen van 6 weken tot 4 jaar gedurende 1 tot 5 dagen per week, met uitzondering van 3 aaneengesloten vakantieweken in de zomerperiode zoals vastgesteld door de rijksoverheid voor het basisonderwijs regio Noord. (afname mogelijk in hele en/of halve dagen)
41 weken Dagopvang: Opvang van kinderen van 6 weken tot 4 jaar gedurende 1 tot 5 dagen per week, bij 41 weken opvang krijg je alle schoolweken zoals vastgesteld door de rijksoverheid voor het basisonderwijs regio Noord van het jaar opvang. (afname uitsluitend mogelijk in hele dagen)
Flexibele dagopvang: Opvang van kinderen van 6 weken tot 4 jaar gedurende 1 tot 5 dagen per week gedurende het gehele jaar, volgens een tenminste 4 weken van tevoren vooraf op te geven rooster. Het gaat hier om een beperkt aantal plaatsen, waarbij wel een vast aantal dagdelen per week worden afgenomen.
De ondernemer: Het Kinderkabinet, Natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met de afnemer betreffende het aanbieden van de dienst kinderopvang in een kindercentrum.
De afnemer: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst kinderopvang voor een kind met wie hij/zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem/haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij/zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de wet Jeugdzorg.
Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door het Kinderkabinet, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen.

Artikel 2. Plaatsing
De wijze van plaatsing wordt met een plaatsingsovereenkomst schriftelijk vastgelegd. Deze overeenkomst is geldig vanaf het moment dat deze is ondertekend en het retour is ontvangen. Het volgende kind uit het gezin waarvan al een kind is geplaatst heeft voorrang op nieuwe aanmeldingen. De afnemer die gebruik maakt van de voorziening kinderopvang vertrouwt de zorg en opvoeding van hun kind(eren) toe aan de groepsleiding gedurende de tijd dat zij afwezig zijn. Er is de mogelijkheid om geplaatste dagdelen te ruilen, deze dienen uiterlijk binnen zes maanden geïnd te worden. Ook is er de mogelijkheid om extra opvang per uur af te nemen, deze uren worden achteraf in rekening gebracht. Het Kinderkabinet wijst er in het plaatsingsgesprek op dat:
– Het Kinderkabinet voorbehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de afnemer te communiceren.
– De afnemer als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind.
– Het Kinderkabinet en afnemer bevestigen de bij het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken schriftelijk dan wel elektronisch.
– De afnemer die toch tijdens opgegeven vakantie(s) opvang wil gebruiken dient minimaal 24 uur voor de gewenste opvang contact te zoeken met de leiding of opvang mogelijk is.
– Als meer dan 95% van de kinderen en volwassenen is ingeënt, wordt de mogelijke verspreiding door die overige 5 procent geneutraliseerd door 95 procent eromheen. Dat effect heet groepsimmuniteit.
Bij het Kinderkabinet dragen wij er zorg voor dat er nooit minder dan 95% van de kinderen is ingeënt. Dit houdt in dat als wij boven dit percentage komen, wij niet ingeënte nieuwe kinderen zullen weren.

Artikel 2.1 Plaatsingsaanbod
Zodra er een plaats vrijkomt voor uw kind, doen we u een plaatsingsaanbod. Zodra u schriftelijk of mondeling akkoord gaat met het aanbod ontvangt u een plaatsingsovereenkomst ter ondertekening, deze overeenkomst dient binnen twee weken ondertekend te worden daarna is de plaatsing definitief. U kunt tot een maand voor de plaatsingsingangsdatum kosteloos afzien van de plaatsingsovereenkomst.

Artikel 2.2 Wachtlijst
Plaatsing geschiedt op volgorde van (binnenkomst van) aanmelding, rekening houdend met de door u opgegeven ingangsdatum en opvangtijden.
Op basis van vastgestelde criteria verleent Het Kinderkabinet onderstaande voorrang op de wachtlijst:
Bestaande klanten krijgen voorrang bij:
– Aanmelding van broertjes/zusjes
– Wijziging of uitbreiding van dagen.
– Voor bestaande klanten is de duur van de wachtlijst afhankelijk van de leeftijd van uw kind(eren) en combinatie van dagdelen.
Een kind dat korter op de wachtlijst staat kan dus soms eerder plek hebben dan een kind dat al langer op de wachtlijst staat.

Artikel 3 Ziekte
Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft moet u uw kind thuis houden, dit om besmetting te voorkomen. Een uitzondering hierop zijn waterpokken. Mocht uw kind diarree hebben of moeten overgeven dan moet uw kind ook thuis blijven, deze dagen mogen worden geruild.

Artikel 4 Ruilen
Het ruilen van opvangdagen is een service die onze organisatie verleent. Houd er rekening mee dat wij niet standaard tegemoet kunnen komen aan een ruilverzoek.
Het incidenteel ruilen van dagen verloopt altijd via de ouderapp. Daarom van belang dat jullie de ouderapp downloaden.
– Opvangdagen die minimaal 24 uur voor aanvang van de opvangdag worden afgemeld mogen binnen 30dagen geruild worden. Deze voorwaarde is ook van toepassing bij het ruilen van een ziektedag.
– Dagen die niet geruild kunnen worden komen niet in aanmerking voor compensatie.
Verder zijn de volgende voorwaarden op de groep:
– Er is plaats op de groep.
– Er hoeft geen extra leiding ingezet worden.
– Achteraf ruilen is niet mogelijk.

Artikel 5 De vergoeding
– De vergoeding staat vermeld op de plaatsingsovereenkomst en is inclusief luiers, (standaard fles-)voeding ook de warme maaltijden.
– De maandelijkse vergoeding is gebaseerd op het gemiddelde aantal opvang uren per jaar en is vooraf overeengekomen met de afnemer.
– De betaling gaat door tijdens vakanties, ziekte en gesloten dagen van Het Kinderkabinet.
– Betaling geschiedt per maand per automatische incasso, dit vindt rond de 23e van de betreffende maand plaats, voorafgegaan door een schriftelijke kennisgeving (factuur).
– Bij extra opvang wordende extra uren achteraf in rekening gebracht tegen het daarvoor op dat moment geldende uurtarief. Uitzondering hierop zijn omstandigheden als begrafenis van naaste familie van de afnemer, verhuizing, geboorte broertje of zusje.
– Ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de opvangkosten van de werkgever(s) en het Rijk. Hiervoor doen zij zelf een aanvraag bij betreffende instanties (belastingdienst).
– Indien u wilt ruilen van dagen dient u dit mondeling of schriftelijk te overleggen met de leiding. Het ruilen dient uiterlijk te geschieden binnen zes maanden. Vakantiedagen kunnen niet geruild worden mocht achteraf blijken dat er toch vakantiedagen geruild zijn dan zullen deze alsnog in rekening gebracht worden.
– Indien een plaatsingsovereenkomst halverwege een maand ingaat wordt de vergoeding naar rato berekend.
– Jaarlijks kan per 1 januari van elk jaar een prijsaanpassing plaatsvinden, mede op basis van de procentuele stijging van de loonkosten volgens de CAO kinderopvang. Daarnaast kan ten alle tijden een prijsaanpassing plaatsvinden mede gebaseerd op bijv: marktsituatie, loonkosten, rentelasten etc. Een wijziging in het tarief zal door Het Kinderkabinet tenminste 2 maanden van tevoren schriftelijk aan de afnemers worden meegedeeld.

Artikel 6 Einde van de overeenkomst
– De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd ingaande de ingangsdatum die vermeld staat op de plaatsingsovereenkomst.
– De plaatsingsovereenkomst van het kinderdagverblijf eindigt zonder dat wederopzegging noodzakelijk is aan het einde van de maand waarin het desbetreffende kind de 4-jarige leeftijd heeft bereikt, tenzij schriftelijk anders is aangegeven, ook als bij overlijden van het kind.
– Opzegging en/of gedeeltelijke opzegging geschiedt door tenminste 1 maand voor de gewenste datum van ingang, de wederpartij schriftelijk van het voornemen tot beëindiging in kennis te stellen.
– De per kindplaats verschuldigde vergoeding bedraagt voor het kalenderjaar waarin de overeenkomst wordt beëindigd, een naar tijd evenredig gedeelte van de jaarvergoeding.

Artikel 7 Tussentijdse beëindiging/ wanprestatie
– Indien een der partijen, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, aan zijn verplichtingen uit de plaatsingsovereenkomst niet (tijdig) voldoet, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst, zonder dat daartoe een rechtelijke tussenkomst is vereist, met ingang van de in de ingebrekestelling genoemde datum te beëindigen onverminderd zijn recht om nakoming en/of schadevergoeding te verordenen.
– Bij beëindiging als bedoeld in lid 1. is geen restitutie verschuldigd van reeds betaalde vergoedingen.
– Tussentijdse beëindiging door afnemer is alleen mogelijk als er aan alle betalingsverplichtingen is voldaan en er geen betalingsachterstanden zijn.
– Indien blijkt dat een op het Kinderkabinet geplaatst kind een zodanig gedrag vertoont, dat het kind niet op het Kinderkabinet gebruikelijke wijze kan worden opgevangen en/of dat daardoor een gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van overige geplaatste kinderen, heeft het Kinderkabinet het recht dat kind de verdere toegang tot het kinderdagverblijf te ontzeggen. Indien het Kinderkabinet overweegt van dit recht gebruik te maken, treedt zij in overleg met de cliënt teneinde in onderling overleg de einddatum vast te stellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die er voor het kind zijn voor een andere vorm van opvang.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Het Kinderkabinet sluit een aansprakelijkheidsverzekering af overeenkomstig met de polisvoorwaarden, volgens de wettelijke eisen. Het Kinderkabinet sluit iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook ontstaan, door wie ook ingesteld voor welke schade ook, nadrukkelijk uit.

Artikel 9 Minimale kwaliteitseisen
De opvang van Het Kinderkabinet zal geschieden geheel conform de regels, gebruiken, kwaliteitseisen, normen en bepalingen die algemeen gangbaar zijn in de branche en zal voldoen aan de verordening op het kinderdagverblijf zoals deze door de overheid is vastgesteld. De afnemer heeft recht op informatie over alles wat hun eigen kind betreft, over de algemene gang van zaken bij de kinderopvang en pedagogische beleid waarvan de afnemer een exemplaar ontvangt wanneer het intake gesprek plaats vind.

Artikel 10 Toezicht op de kwaliteit
Het Kinderkabinet heeft de plicht toe te zien op de kwaliteit en continuïteit van de kinderopvang door middel van het opstellen van richtlijnen inzake veiligheid en verzorging van het kind en via het uitoefenen van toezicht op de naleving van deze richtlijnen.

Artikel 11 De dienst
-De afnemer is bij het brengen van het kind naar de dagopvang verantwoordelijk voor zijn of haar kind tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden. Het Kinderkabinet is vervolgens verantwoordelijk voor het kind tot het moment dat de wederom partijen er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
– Het Kinderkabinet kan van de afnemer eisen dat deze de eventuele bevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt.
– Het Kinderkabinet en de afnemer dragen samen zorg voor adequate informatie-uitwisseling over het kind.
– Het Kinderkabinet houdt zover mogelijk is, ook in het verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de afnemer.
– De leidster gaat in werk- en privé-situaties geen emotionele afhankelijkheidsrelatie aan met kinderen en de ouders. Hieronder wordt ook het oppassen in de privé-situatie verstaan. Dit is alleen mogelijk bij hoge uitzondering en na toestemming van de directie van het Kinderkabinet.
– Het niet afmelden voor een oudergesprek heeft tot gevolg dat het initiatief voor een oudergesprek bij de ouder komt te liggen.

Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking van de werknemers van Het Kinderkabinet, staking van leveranciers, blokkades, brand, overstroming, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en welke voor de wil van het Kinderkabinet onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet het Kinderkabinet kan worden verlangd. Tijdens overmacht worden levering- en andere verplichtingen van het Kinderkabinet opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakomingen van de verplichtingen door het Kinderkabinet niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de plaatsingsovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 13 Klachtenprocedure
Wanneer de afnemer een klacht heeft dient hij of zij deze mondeling dan wel schriftelijk te melden bij de directie. tevens is het Kinderkabinet lid van Klachtencommissie Kinderopvang hier kunt ook gebruik van maken. Het klachtenreglement ligt ter inzage bij de directie.

Artikel 14 Slotbepaling
– Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst. Mondelinge afspraken binden slechts voor zover deze bevoegdelijk en schriftelijk door het Kinderkabinet zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden treden in plaats van alle eerdere algemene voorwaarden.
– In die gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, rust de uiteindelijke beslissing bij de directie van het Kinderkabinet.

Februari 2022